Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
Quyết định về việc công bố xếp loại doanh nghiệp Nhà nước, kết quả đánh giá xếp loại người quản lý Doanh Nghiệp Nhà nước năm 2019 14/01/2021 Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý II 2020 11/08/2020 Xem Tải về
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31-12-2019 15/04/2020 Xem Tải về
Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 ,2019 15/04/2020 Xem Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Báo cáo kết quả thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Phụ lục IV kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2020 15/04/2020 Xem Tải về
Phụ lục VI Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Phụ Lục VII Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 15/04/2020 Xem Tải về
Phụ lục X Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 15/04/2020 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2020 23/03/2020 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017 - 2020 23/03/2020 Xem Tải về
Báo cáo giám sát năm 2019 11/03/2020 Xem Tải về
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 11/03/2020 Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý II 2019 25/09/2019 Xem Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp. đổi mới doanh nghiệp 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 29/03/2019 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2019 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2018 29/03/2019 Xem Tải về
Báo cáo giám sát năm 2018 29/03/2019 Xem Tải về
1234
báo sơn la Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Hội đồng XSKT Miền Bắc

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 146840
Online:16
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH NN MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA
Địa chỉ: 17 Tô Hiệu - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La.
Điện thoại: 022-3852593 Fax: 022-3852644
Email: xososonla@gmail.com.vn