Chúng ta biết rằng, mỗi cơ quan hay tổ chức dù nhà nước hay tư nhân đều rất cần đến tổ chức Công đoàn. Bởi "Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".(Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014)

Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn giữ vị trí rất quan trọng, là thành viên trong hệ thống chính trị - xã hội Việt Nam: Chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng; là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…)

Tổ chức Công đoàn có vai trò là cầu nối giữa các các thành viên trong cùng một tổ chức đoàn kết, gắn bó với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ và cùng nhau thực hiện những thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và tập thể.

Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng qua các thời kỳ. Ngày nay, trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại, vai trò của Công đoàn Việt Nam tác động trên các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và xã hội. Góp phần đưa Việt Nam nhanh nhóng hội nhập được với khu vực và thế giới về kinh tế, đảm bảo sự ổn định về chính trị, phát huy được những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc từ đó xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ban chấp hành công đoàn luôn là những hạt nhân quan trọng, là những người truyền lửa, truyền lòng nhiệt huyết, năng động đến các đoàn viên công đoàn; là sợi dây kết dính tạo nên tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong một tổ chức để tiến tới thành công.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA

 

                                                               1. Đồng chí: Nguyễn Đức Toán            -   Chủ tịch

                                               2. Đồng chí: Cầm Văn Chuyên             -   Phó Chủ tịch

                                               3. Đồng chí: Dư Thị Hiền                      -   Ủy viên

                                               4. Đồng chí: Vũ Thị Vân Anh                -   Ủy viên

                                               5. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung      -   Ủy viên 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SƠN LA
Địa chỉ: 17 - Tổ 4 - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La.
Điện thoại: 022-3852593
Email: xososonla@gmail.com.vn